Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaInformacja KRUS o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Informacja KRUS o zasadach podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu rolników

10 dni temu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Placówka Terenowa w Oświęcimiu działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2024 poz. 90.). obejmuje ubezpieczeniem rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika.


Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:


  • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy lub stanowi dział specjalny produkcji rolnej,
  • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Ubezpieczeniu obowiązkowemu podlega rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz domownik stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Uwaga :ubezpieczenie z mocy ustawy istnieje niezależnie od woli osoby spełniającej warunki do podlegania temu ubezpieczeniu. W każdym przypadku, gdy rolnik jego małżonek lub domownik spełnia wszystkie warunki do obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w tym jeżeli nie podlega obowiązkowo innemu ubezpieczeniu społecznemu na mocy odrębnych przepisów, staje się on ubezpieczonym z mocy ustawy (obowiązkowo)


Ubezpieczeniu na wniosek (dobrowolnemu) podlega rolnik prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie o powierzchni poniżej 1 ha przeliczeniowego (a także jego małżonek i domownik) jeśli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, ani nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.


Gospodarstwo rolne, na którym prowadzona jest działalność rolnicza może być zarówno własnością, współwłasnością lub dzierżawą rolnika.


Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników w III kwartale 2024roku wynosi 660,00zł.


KRUS, poza prowadzeniem obsługi ubezpieczeń społecznych realizuje zadania z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych dla rolników, domowników, oraz członków ich rodzin.


Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają:

1/rolnicy, którzy:

a/ podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy jak i na wniosek,

b/ domownicy, którzy stale pracują w gospodarstwie rolnym rolnika niezależnie od powierzchni gospodarstwa rolnego należącego do rolnika,

2/ członkowie rodzin rolników, domowników,

3/ pomocnicy rolnika.


Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla rolników wynosi:


1) w gospodarstwach rolnych – 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

(dla gospodarstw poniżej 6 ha przeliczeniowych składka refundowana jest z budżetu państwa),

2) w działach specjalnych produkcji rolnej – składka za rolnika i domownika wynosi 9% od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.


Więcej informacji o warunkach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń z tego ubezpieczenia udzielają pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Oświęcimiu.


Zapraszamy do kontaktu osobiście lub pod numerem telefonu 33 8425338 w godzinach pracy: poniedziałek 7.00-16.00, pozostałe dni tygodnia od 7.00 do 15.00

Informacje dostępne są także na stronie internetowej: www.gov.pl/krus 

Galeria

  • KRUS LOGO.jpg