Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaDeklaracja dostępności
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Deklaracja dostępności

Gmina Kęty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kety.wkontakciejst.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Kęty, Rynek 7 Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony Rynku oraz ul. św. Jana Kantego, przy których po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy. Osoby niepełnosprawne do budynku od ul. św. Jana Kantego mogą się dostać, wykorzystując platformę. Platforma dojeżdża do I piętra. Przed budynkiem przy ul. św. Jana Kantego znajduje się parking ogólnodostępny w wraz z wyznaczonym 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się Biuro Podawcze, w którym składa się dokumenty oraz można uzyskać pomoc w załatwianiu spraw w Urzędzie. W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dodatkowe informacje: Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową są przyjmowane przez poszczególnych urzędników na piętrze budynku urzędu (dostęp przez platformę dla niepełnosprawnych) po przekazaniu informacji o takiej potrzebie pracownikowi dziennika podawczego. Budynek Urzędu Gminy Kęty, ul. Kilińskiego 1 Do budynku prowadzi jedno wejście od południowej strony, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking wraz z wyznaczonym 1 miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek Urzędu Gminy Kęty, ul. Sobieskiego 19 Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sobieskiego, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynek Urzędu Gminy Kęty, Rynek 13 Do budynku prowadzi jedno wejście od strony rynku. Przy drzwiach wejściowych nie znajduje się dzwonek dla osób wymagających pomocy. Osoby niepełnosprawne mogą się dostać do wnętrza budynku, wykorzystując poziomą platformę schodową. W budynku znajduje się również platforma pionowa obejmująca wszystkie kondygnacje budynku. Bezpośrednio przed budynkiem nie znajdują się żadne ogólnodostępne miejsca parkingowe. W obrębie rynku znajduje się parking ogólnodostępny wraz z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się recepcja, na której składa się dokumenty oraz można uzyskać pomoc w załatwianiu spraw. W budynku nie ma oznaczeń w języku braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Dodatkowe informacje: Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą skorzystać z platformy poziomej i pionowej w asyście pracownika recepcji. Obsługa osób słabosłyszących Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji: - kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy); - kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – którego zapewnia Urząd Gminy Kęty; - kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]; - kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Kęty na platformie ePUAP. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres [email protected] albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki (Urząd Gminy Kęty, Rynek 7,32-650 Kęty). Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).