Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaLXIX sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie o zwołaniu obrad
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

LXIX sesja Rady Miejskiej w Kętach: Zawiadomienie o zwołaniu obrad

4 miesiące temu

Zawiadamiam o zwołaniu LXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach na piątek 22 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty. 

 

 

PORZĄDEK OBRAD 

LXIX sesji Rady Miejskiej w Kętach

zwołanej na piątek 22 marca 2024 r. o godzinie 10.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
 5. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030.
 7. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usługi sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty i trybu ich pobierania.
 8. Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
 10. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wadowickiemu.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęty na 2024 rok.
 12. Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Porąbka pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Południowej w Czańcu i w Bulowicach”.
 13. Uchwała w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w miejscowości Malec.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki nr 292/7 położonej w Malcu.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z budynku przy ul. Świętojańskiej 63 w Malcu.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2024.
 17. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęty.
 18. Uchwała w sprawie załatwienia petycji o podjęcie rezolucji Rady Miejskiej.
 19. Przedstawienie uchwał komisji Rady.
 20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Informacje i wolne wnioski.
 23. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Kętach

Marek Nycz

 

 

 

 MATERIAŁY SESYJNE RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zwołane w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kęty:

 • Poniedziałek 18 marca o godz. 17.00 – Komisja Spraw Gospodarczych
 • Środa 20 marca o godz. 18.00 – Komisja Spraw Społecznych

 

 

MATERIAŁY POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH

 


Galeria

 • 2082-akt-fotob.jpg_t.jpg