Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
Gmina Kęty - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

rok temu

Na podstawie art. 3 pkt. 5 lit. j ustawy z dnia 17.05.1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, art. 149 § 3, art. 162 § 1 i art. 175 ustawy z dnia 25.02.1965r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach ogłasza nabór kandydatów na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką mieszkańca gminy Kęty, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, przedstawia Sądowi Rejonowemu wniosek o objęcie opieką przez wskazanego kandydata. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego decyduje Sąd Rejonowy.

Ustanowienie opiekuna następuję postanowieniem Sądu Rejonowego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd Rejonowy wydaje zaświadczenie stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego:

Opiekunem może zostać osoba: • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • niepozbawiona praw publicznych,
 • niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
 • dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna.

Opiekunem nie może zostać osoba: • która była skazana za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodą małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieka nad nimi,
 • wobec której orzeczono obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,
 • wobec której zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się zależycie w obowiązków opiekuna.

Obowiązki opiekuna prawnego: • Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także go reprezentuje.
 • Opiekun prawny obowiązani są wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.
 • Opiekun prawny powinni uzyskiwać zezwolenia sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku.
 • Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun prawny zobowiązani są sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
 • Opiekun prawny zobowiązany jest w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jej majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnic ze składania rachunku końcowego.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun jest ustanowiony. Jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty: • Życiorys.
 • List motywacyjny.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Oświadczenie o niepozbawieniu praw publicznych.
 • Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.
 • Oświadczenie o nieskazaniu za przestępstwo umyślne.
 • Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieka nad nimi.
 • Oświadczenie o nieorzeczeniu obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „ Kandydat na opiekuna prawnego” na dzienniku podawczym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8,32-650 Kęty.

Niniejsze ogłoszenie ma charakter otwarty i zostaje określony termin zakończenia naboru na dzień 05.05.2023 r.

Szczegółowych informacji w ww. przedmiocie udziela GOPS w Kętach, tel.: 33 845 28 70.

Galeria

 • cropped-akt-foto-2067.jpg

Do pobrania

 • Ogłoszenie opiekun prawny.pdf